Privacy policy

In onze privacyverklaring vindt u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door JDB-IT. Wij vinden het belangrijk u te informeren over de wijze waarop we met uw persoonsgegevens omgaan.

Teneinde de verstrekking van informatie door JDB-IT aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, émailadres of telefoon- en faxnummer waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt. JDB-IT heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of desgevallend de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te stellen. JDB-IT eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn JDB-IT, uw partner voor het volledig aanbod van IT-diensten :
Adres : 9450 Haaltert – Kruisveldstraat 4
Telefoonnummer : 0473/34.88.24
Ondernemingsnummer : 0817845206
JDB-IT is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Indien JDB-IT het noodzakelijk acht om zijn privacyverklaring te updaten, naar aanleiding van wetswijzigingen en/of wijzigingen in de werking, zullen we dit aankondigen op onze website, mailing aan klanten en via de nieuwsbrief.

TYPE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Als wij jouw gegevens verwerken, dan gaat dit over de onderstaande gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Klantgegevens
 • Ondersteuningsgegevens (mailadressen, wachtwoorden,…)
 • E-mailadressen
 • IP-adressen
 • Beeldopnamen

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jdb-it.be, dan verwijderen wij deze informatie.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Afhankelijk van de verwerking hanteert JDB-IT concrete bewaartermijnen of wettelijke bewaartermijnen.
JDB-IT bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de minimale bewaartermijnen voor de persoonsgegevens.

Klantgegevens, ondersteunende gegevens: Tot einde overeenkomst
Facturatiegegevens, Offertegegevens: Wettelijke termijnen
Gegevens bij gebruik contactformulieren, …: Tot einde overeenkomst
Beeldopnamen: 30 dagen

DOEL EN GRONDSLAG

JDB-IT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van onze diensten.
 • Contactname om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Informatie over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.

JDB-IT baseert zijn verwerkingen op basis van deze grondslag :

Contactgegevens: Toestemming betrokkene (via webformulier)
Klantgegevens: Overeenkomst naar aanleiding van opdracht
Facturatiegegevens: Wettelijke verplichting

ANDEREN MET WIE PERSOONSGEGEVENS GEDEELD (KUNNEN) WORDEN

JDB-IT heeft met zijn verwerkers een verwerkingsovereenkomst uitgewerkt waar de privacy en veiligheid van uw gegevens centraal staat.
JDB-IT heeft een samenwerking met onderstaande verwerkers :

 • Webhosting
 • Boekhoudkantoor
 • Externe consult GDPR
 • Andere relevante partners/verwerkers

JDB-IT geeft uw gegevens niet door aan anderen tenzij hiervoor een wettelijke verplichting zou zijn.

COOKIES

JDB-IT maakt geen gebruik van cookies op zijn website.
JDB-IT maakt gebruik van Google Analytics om statistieken van de website te verzamelen en deze gedetailleerd weer te geven. Hiermee krijgt JDB-IT een duidelijk beeld van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves van de site. JDB-IT heeft in Google Analytics echter het delen van informatie uitgeschakeld.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

JDB-IT neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JDB-IT) tussen zit.

JOUW RECHTEN

Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond beschik je over een aantal mogelijkheden om controle te behouden over jouw persoonsgegevens:

 • Recht om jouw gegevens in te kijken
 • Recht om jouw gegevens aan te passen
 • Recht om je te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Recht om jouw gegevensverwerking te beperken
 • Recht om jouw gegevens te laten wissen
 • Recht om uw toestemming in te trekken

Als je een klacht, vraag of een probleem hebt met de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact op met ons :
JDB-IT
9450 Haaltert – Kruisveldstraat 4
0473/34.88.24
info@JDB-IT.be

Als je ons contacteert om jouw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laten wij je binnen 1 maand weten hoe dit komt. Het al dan niet kunnen uitoefenen van je rechten hangt samen met de verwerking en de rechtsgrond.

Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk recht je precies wil uitoefenen en op welke manier (vb. per e-mail, per post, mondeling, …) je de informatie wenst te krijgen. Houd er wel rekening mee dat we in bepaalde gevallen meer informatie nodig hebben. We willen zeker zijn dat we de juiste persoon helpen.
Ben je niet akkoord met ons antwoord, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, via deze link – https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

JDB-IT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@JDB-IT.be

Share This