Algemene voorwaarden

Artikel I. Algemene beschrijving van de diensten

De algemene voorwaarden zijn, behoudens overeengekomen afwijkingen, van toepassing op de producten en diensten die JDB-IT aanbiedt aan zijn klanten. Door de diensten van JDB-IT te aanvaarden, aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op zijn relatie met JDB-IT en ziet hij af van zijn eigen algemene en bijzondere voorwaarden, zelfs indien daarin bepaald wordt dat alleen zij van toepassing zijn. Het aanwenden en/of bewaren door de klant van om het even welk product van JDB-IT of het toelaten dat JDB-IT een dienstverlening te haren behoeven aanvat, geldt als voldoende bewijs van de bestelling ervan door de klant, als aanvaarding van deze voorwaarden en als toestemming om de desbetreffende producten en/of diensten te factureren. JDB-IT is slechts verbonden tot uitvoering na haar uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van een bestelling/opdracht. Correspondentie gericht aan JDB-IT moet steeds gestuurd worden naar het volgende adres: Kruisveldstraat 4, 9450 Denderhoutem.

Artikel II. Prijzen

De tarieven voor de diensten van JDB-IT zijn beschikbaar op de site https://jdb-it.be en kunnen eveneens bekomen worden door een schriftelijke aanvraag. JDB-IT behoudt zich het recht voor zijn tarieven op elk moment te wijzigen. Indien de tarieven worden verlaagd, gaat deze verlaging in op het moment van de wijziging. Indien de tarieven worden verhoogd, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht op elke manier die door JDB-IT geschikt geacht wordt. De klant die deze nieuwe tarieven niet aanvaardt, kan zijn contract opzeggen in overeenstemming met artikel XVII van deze voorwaarden. Offertes gelden voor ten hoogste 30 dagen tenzij anders bepaald. Wanneer de levering of de prestatie niet plaatsvindt bij het sluiten van de overeenkomst, kan de aangegeven prijs door JDB-IT gewijzigd worden bij verandering van één of meer samenstellende kostprijselementen, zoals prijsverhoging door de fabrikant. Indien de prijs met 30 % of meer stijgt, kan de klant het contract binnen de vijf (5) werkdagen na de bekendmaking van de nieuwe prijs, zonder enig recht op schadevergoeding, opzeggen bij aangetekend schrijven voor die apparatuur, software of dienst, die na het in voege treden van de nieuwe prijs moet geleverd worden. Hiervoor al betaalde sommen worden teruggestort. Indien de klant niet reageert binnen bovenvermelde periode van vijf (5) werkdagen, impliceert dit zijn akkoord met de levering aan de aangepaste prijzen. Dienstverleningstarieven gelden voor prestaties tijdens de normale werkuren. Voor dienstverlening buiten de normale werkuren worden supplementen aangerekend. Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij expliciet anders vermeld.

Onze diensten worden geleverd tegen een uurtarief van 85,00 EUR (excl. BTW), tenzij anders aangegeven. Externe kosten worden aan u doorberekend. Aan het begin van elk nieuw kalenderjaar kan er een indexering of prijsaanpassing van deze tarieven plaatsvinden, waarvan u tijdig op de hoogte wordt gebracht. Facturatie van verleende diensten vindt plaats volgens vooraf overeengekomen afspraken. In het geval van het ontbreken van specifieke overeenkomsten, worden deze diensten periodiek gefactureerd in overeenstemming met de voortgang van de werkzaamheden.

Artikel III. Voorwaarden voor toegang tot de diensten

Door een wachtwoord en een toegangscode (“login”) te verschaffen, geeft JDB-IT de klant toestemming zich aan te sluiten op haar diensten. De klant verklaart kennis te hebben over de werking van de diensten en van het Internet en de geldende regels voor gebruik op het Internet te aanvaarden. Het recht op aansluiting geldt uitsluitend voor de persoon van de klant. Als de klant een rechtspersoon is, hebben uitsluitend zijn werknemers en aangestelde het recht om zich aan te sluiten. In alle gevallen verbindt de klant zich ertoe deze algemene voorwaarden te doen respecteren door elke gebruiker die gebruik maakt van zijn recht op toegang. Het contract kan niet worden overgedragen of afgestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JDB-IT.

Artikel IV. Gedragscode voor de klanten

Het is verboden de diensten van JDB-IT te gebruiken voor andere dan de toegestane doeleinden, in het bijzonder: De klant verbindt zich ertoe steeds de geldende wetgeving te respecteren als hij gegevens verzendt via de diensten van JDB-IT. Het is verboden gegevens te verzenden, die onder andere maar niet uitsluitend, onwettig, onjuist, obsceen of beledigend zijn, die de openbare orde en/of de goede zeden schenden, die een aantasting zijn van het privéleven van de gebruikers of aanzetten tot rassenhaat en xenofobie. De klant verbindt zich ertoe de intellectuele rechten, waaronder de auteursrechten, van derden en van JDB-IT te respecteren. De klant verbindt zich ertoe geen ongevraagde berichten te verzenden. De klant zal het systeem van JDB-IT of enig ander systeem niet trachten te hacken. Het is verboden de diensten van JDB-IT te gebruiken voor: Computerfraude of pogingen daartoe; Schending van de vertrouwelijkheid, aantasting van de integriteit en de beschikbaarheid van informaticasystemen en de gegevens die zijn opgeslagen, verwerkt of verzonden door deze systemen, of pogingen daartoe; Het actief of passief in gevaar brengen van het gebruik of de capaciteit van de diensten voor andere gebruikers, met name door grote hoeveelheden ongerechtvaardigd verkeer te genereren (“flooding”, “spamming”) of pogingen daartoe te ondernemen. JDB-IT kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het gedrag, wettig of onwettig, van klanten of derden, die al dan niet met behulp van haar diensten handelen.

Artikel V. Privé leven en vertrouwelijkheid

De klant verplicht zich ertoe het vertrouwelijke en geheime karakter van zijn wachtwoord en toegangscode te bewaren en deze niet door te geven aan derden. Elk gebruik van de identificatiemiddelen valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de klant. Als het wachtwoord of de toegangscode van de klant verloren gaat, gestolen wordt of frauduleus wordt gebruikt, dient de klant deze te wijzigen met behulp van de hulpmiddelen die JDB-IT hiervoor ter beschikking stelt, ofwel JDB-IT op de kortst mogelijke termijn hiervan op de hoogte te brengen. Een dergelijke mededeling dient te worden bevestigd in een aangetekende brief. De verantwoordelijkheid van de klant vervalt pas op de werkdag die volgt op de dag waarop JDB-IT deze aangetekende brief ontvangt. De gegevens met een persoonlijk karakter met betrekking tot de klanten zijn opgenomen in de databanken van JDB-IT en worden verwerkt:

  • met het oog op de uitvoering van het contract;
  • met het oog op de realisatie van informatieve activiteiten of de promotie van de producten en diensten van JDB-IT.

Wanneer er verandering komt in de administratieve gegevens van de klant, zal deze JDB-IT daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bij gebreke hieraan heeft JDB-IT het recht om het contract onmiddellijk en automatisch te beëindigen, zonder voorafgaande ingebrekestelling noch gerechtelijke tussenkomst.

Artikel VI. Verantwoordelijkheid van de klant

Alleen de klant is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn website, voor de informatie die hij ingeeft en voor de manier waarop hij gebruik maakt van de diensten van JDB-IT in het algemeen. De klant vrijwaart JDB-IT van alle vorderingen, aanspraken of opeisingen van derden die een schending van hun rechten aanvoeren omwille van de website van de klant, de informatie die de klant verspreidt, omwille van het gebruik dat de klant maakt van de diensten van JDB-IT in het algemeen, of ten gevolge van maatregelen genomen door JDB-IT om een einde te maken aan deze aangevoerde schending. Alleen de klant is verantwoordelijk voor elke schade, direct of indirect, materieel of immaterieel, veroorzaakt door hemzelf of een van zijn aangestelde, aan JDB-IT of aan derden. De klant verbindt zich ertoe JDB-IT te vergoeden voor elk verzoek, elke aanspraak of veroordeling tot schadeloosstelling, waarvan JDB-IT het voorwerp zal zijn ten gevolge van de niet-naleving van de contractuele bepalingen of deze voorwaarden of van het gedrag of de berichten die de klant en/of een van zijn aangestelde zal hebben verspreid op het Internet. De klant verklaart over alle nodige toelatingen te beschikken voor de inhoud die hij verspreidt, en dit voor de hele wereld en voor de gehele duur van de verspreiding of de invoeging. Hij verklaart de geldende wettelijke bepalingen te respecteren.

Artikel VII. Beperking van de verantwoordelijkheid van JDB-IT

JDB-IT is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website van de klant, voor de integriteit van de opgeslagen gegevens op haar servers, noch voor de inhoud van de mededelingen gericht aan of afkomstig van de klant, tenzij deze mededelingen afkomstig zijn van JDB-IT.

JDB-IT verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de klanten toegang te verschaffen tot zijn diensten. JDB-IT garandeert echter noch uitdrukkelijk, noch impliciet dat de capaciteit van de dienst zal voldoen aan de verwachtingen of aan de behoeften van de klanten, tenzij een bepaling in een toepasselijke Service Level Agreement anders luidt. JDB-IT neemt geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft de telecommunicatiemiddelen die de klant gebruikt om zich aan te sluiten op de diensten van JDB-IT.

JDB-IT garandeert niet en is niet verantwoordelijk voor de aangeboden diensten of voor de informatie die via zijn tussenkomst worden verspreid, of voor het gebruik dat wordt gemaakt van haar diensten. JDB-IT is niet verantwoordelijk voor de transacties die tot stand komen tussen de klant en een derde. JDB-IT is in geen enkel geval partij in een overeenkomst die wordt afgesloten tussen de klant en een derde, tenzij anders is bepaald.

De klant aanvaardt dat JDB-IT niet aansprakelijk is voor het wissen of niet-ontvangen van e-mail berichten of enige andere informatie of het gebrek om e-mail berichten of enige andere informatie te bewaren.

Behalve in het geval van opzet of zware fout kan JDB-IT niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, beschadiging, vergissingen, onderbrekingen, nalatigheden, diefstal of vernietiging van gegevens die zich kunnen voordoen tijdens de levering van zijn diensten.

In het geval dat JDB-IT aansprakelijk zou worden gesteld, is die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het herstellen van de directe schade, op voorwaarde dat deze is bewezen. Het bedrag van een eventuele schadevergoeding kan niet hoger zijn dan het bedrag dat gelijk is aan de laatste drie maanden abonnementsgeld betaald door de klant, waarbij elke andere schadevergoeding is uitgesloten.

De klant is als enige verantwoordelijk voor de verzending van vertrouwelijke gegevens, uitgevoerd door middel van de diensten van JDB-IT.

De klant neemt alle nodige maatregelen om het vertrouwelijke karakter en de integriteit van zijn gegevens te beschermen. JDB-IT is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking van vertrouwelijke gegevens opgeslagen op zijn computersysteem. De klant ziet eveneens toe op de bescherming van zijn gegevens, zijn software en zijn informatica- en telecommunicatie-installaties tegen eventuele virussen die circuleren op het Internet, en andere vormen van risico.

JDB-IT behoudt zich het recht voor de ontvangst van e-mails te laten blokkeren door zijn servers, als die e-mails afkomstig zijn van servers die niet beschermd zijn tegen “open relay”, dit wil zeggen servers die e-mails doorsturen die niet voor hen bestemd zijn en daardoor de verzending van een grote hoeveelheid ongevraagde mails mogelijk maken.

JDB-IT zal gehouden zijn om de door zijn veroorzaakte en door de klant degelijk bewezen schade te herstellen, echter tot maximum van het bedrag door de klant verschuldigd voor de betrokken levering of dienstverlening, en dit ongeacht of de vordering ingesteld is op contractuele dan op buitencontractuele grondslag.

Wordt uitgesloten:

  • de vergoeding door JDB-IT voor alle andere directe schade en voor de indirecte schade; financiële en commerciële verliezen; winstderving, verhoging van algemene kosten; storing van planning; verlies van de verwachte winst; kapitaal; cliënteel; e.d.
  • de vergoeding van alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van het geleverde product zelf.
  • de vergoeding van schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door apparatuur of software geleverd of aangemaakt door derden, of door enig ander element aanwezig in het bedrijf van de klant, of in het bedrijf van de klant gebracht na de totstandkoming van de overeenkomst geven in geen geval aanleiding tot schadevergoeding, alle vorderingen door een derde tegen de klant gericht.

 

Artikel VIII. Overmacht

Noch de klant, noch JDB-IT zijn verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de niet-nakoming of de vertraging bij de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit het contract, door een geval van overmacht, als zodanig gewoonlijk erkend door de rechtspraak. De risico’s verbonden aan de apparatuur gaan over op de klant op het ogenblik van de levering. De klant verzekert de risico’s op zijn kosten. Partijen zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, toeval, onderbreking of vertraging van de leveringen van de fabrikant of van de leverancier van JDB-IT.

Artikel IX. Opschorting en opzegging

Als de klant ernstig tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen, in het bijzonder bij een duidelijke overtreding van de wet, een schending van de rechten van derden, het niet betalen van facturen na herhaaldelijke herinneringen en als de klant de gedragscode (artikel IV) niet respecteert, kan JDB-IT de toegang van de klant tot het netwerk en de toegang van derden tot de betreffende inhoud met onmiddellijke ingang blokkeren. De klant wordt per e-mail en/of post op de hoogte gesteld van deze blokkering en in gebreke gesteld wat betreft het nakomen van zijn verplichtingen. Als binnen een termijn van vijf (5) werkdagen vanaf de datum van de verzending van de ingebrekestelling, de klant zijn verplichtingen niet heeft vervuld en niet formeel heeft toegezegd deze in de toekomst te zullen vervullen, heeft JDB-IT het recht de overeenkomst te beëindigen. De beëindiging van de overeenkomst geeft de klant geen enkel recht op vergoeding of schadeloosstelling.

Indien JDB-IT een klacht ontvangt van een derde waarin wordt beweerd dat de inhoud van de website van de klant of het gebruik dat de klant maakt van de diensten van JDB-IT, inbreuk maakt op een van de rechten van de derde, stuurt JDB-IT de klant een ingebrekestelling per e-mail of per brief. Bij gebreke aan reactie door de klant binnen de vijf (5) dagen, kan JDB-IT, naar eigen keuze, de inhoud van de website of het discussieforum die door de derde geacht wordt inbreuk te maken op zijn rechten, verwijderen of de toegang van de klant tot haar diensten opschorten zonder dat dit de klant recht geeft op schadeloosstelling. Indien de klant reageert op de klacht binnen de vijf (5) dagen, heeft JDB-IT het recht aan de derde de documenten die de klant ter rechtvaardiging heeft opgestuurd mee te delen. Als de derde meent dat de documenten niet bevredigend zijn, heeft JDB-IT het recht de inhoud die door de derde geacht wordt inbreuk te maken op zijn rechten, van de website te verwijderen, of de toegang van de klant tot zijn diensten op te schorten, zonder dat dit de klant recht geeft op schadeloosstelling. Deze bepaling is van toepassing onafhankelijk van de inhoud waarop de klacht zich richt.

In geval van herhaling heeft JDB-IT het recht om de toegang tot de diensten met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten, zonder dat dit de klant recht geeft op schadeloosstelling. Daarnaast heeft JDB-IT het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen, zonder dat dit de klant recht geeft op schadeloosstellingen.

De klant tegen wie de maatregelen genoemd in de artikelen IX zijn genomen, wordt daarvan binnen een redelijke termijn op de hoogte gesteld. JDB-IT bepaalt de voorwaarden waaronder de klant opnieuw toegang kan krijgen.

JDB-IT kan zonder voorafgaande kennisgeving zijn hosting diensten of de toegang tot andere diensten geheel of gedeeltelijk opschorten in geval van overmacht, bij gebeurtenissen waarover JDB-IT geen controle heeft, bij onderhoudswerkzaamheden en in geval van storingen. De onderbreking zal in geen geval leiden tot een recht op schadevergoeding. JDB-IT zal trachten de klanten binnen redelijke termijn te informeren over onderbrekingen, op elke wijze die JDB-IT gepast acht, en zal eveneens trachten om de tijdsduur van de onderbrekingen tot een minimum te beperken.

JDB-IT behoudt zich het recht voor alle geschikte maatregelen tegen zijn klanten te nemen, tot en met de opschorting van de toegang van klanten tot zijn diensten of van de toegang die derden hebben tot de informatie die de klant verspreidt, indien de integriteit van zijn diensten en de goede werking van zijn netwerk in gevaar gebracht worden. JDB-IT zal de klant hiervan met alle gepaste middelen op de hoogte brengen.

Artikel X. Hardware/software

Onverminderd wat is vermeld in de artikelen 1641 tot en met 1648 van het Burgerlijk Wetboek en de wet van 25 februari 1991 met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor defecte producten, gaat de garantie die JDB-IT verleent niet verder dan de garantie van de producent. In de mate waarin de software door JDB-IT ter beschikking wordt gesteld aan de klant in het kader van de levering van haar diensten, geeft JDB-IT de klant een licentie tot gebruik die alle handelingen omvat die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van het contract. De klant verbindt zich ertoe de software na afloop van het betreffende contract te vernietigen.

Artikel XI. Garantie op dienstverlening

JDB-IT zal zich steeds inspannen om aanvragen naar dienstverlening welwillend tegemoet te komen. De beschikbaarheid van diensten wordt gegarandeerd voor zover dit in een door beide partijen ondertekende overeenkomst uitdrukkelijk werd opgenomen, en dit voor de duurtijd van die overeenkomst en met betrekking tot de erin expliciet aangeduide producten. Hetzelfde geldt met betrekking tot de beschikbaarheid van onderdelen, met dien verstande dat wanneer de klant weigert de wisselstukken te kopen, opgenomen op een lijst van voor het verder onderhoud van het product noodzakelijke wisselstukken waarvan de (vlugge) toelevering niet meer kan worden verleend, JDB-IT door die weigering ontheven is van elke verdere dienstverleningsverbintenis met betrekking tot dat product. Beschikbaarheid van dienstverlening buiten de werkuren is slechts gewaarborgd in zoverre dit in een tussen beide partijen afgesloten overeenkomst werd opgenomen.

Artikel XII. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde apparatuur en onderdelen daarvan blijven eigendom van JDB-IT zolang de klant de hoofdsom alsook eventuele interesten en/of forfaitaire vergoedingen niet volledig heeft betaald. JDB-IT kan beroep doen op het eigendomsvoorbehoud zonder voorafgaande betekening of ingebrekestelling. De klant zal de eventuele kosten dienaangaande dragen. De klant verleent hierbij aan JDB-IT het recht om op elk ogenblik de geleverde producten op te halen waar deze zich ook mogen bevinden. De klant verbindt er zich hierbij toe de betrokken producten onmiddellijk mee te geven aan JDB-IT en JDB-IT toegang te verschaffen tot de betrokken lokalen voor zover dit nodig is. Zonder medewerking van JDB-IT is de klant niet bevoegd de apparatuur of onderdelen daarvan die nog niet volledig zijn betaald aan derden in eigendom over te dragen, of aan derden enig zekerheidsrecht in de ruimste zin van het woord te verschaffen, op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid der verkoopprijs, en onverminderd de rechten van JDB-IT uit voornoemd eigendomsvoorbehoud.

Artikel XIII. Intellectueel eigendomsrecht

JDB-IT behoudt alle mogelijke rechten op de ontwikkelde software. De klant krijgt een gebruiksrecht op de software, dat niet overdraagbaar en niet-exclusief is, en dit onder de voorwaarden van de softwareontwikkelaar, tenzij anders overeengekomen. De klant en diens aangestelde hebben het recht niet om aanpassingen of wijzigingen aan te brengen aan de software, en evenmin om de software bij derden te verspreiden of door derden te laten gebruiken, ook niet indien de broncode zich in de lokalen van de klant bevindt. De klant heeft slechts het recht om kopieën te maken, in de mate dat dit uitdrukkelijk werd toegestaan in een licentieovereenkomst. De klant garandeert dat de software en de daarbij geleverde informatie beschouwd worden als bedrijfsgeheimen van JDB-IT of de softwareontwikkelaar. Indien de klant zijn verplichtingen uit dit artikel niet nakomt, zal hij gehouden zijn tot vergoeding van alle schade door deze inbreuk teweeg gebracht. Daarenboven heeft JDB-IT het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling te verbreken.

Artikel XIV. Productgarantie

De klant kan zich slechts beroepen op de garantieverbintenissen die door de fabrikant, importeur of hoofdverdeler rechtstreeks t.a.v. de eindgebruikers worden aangegaan, en dit gedurende de door de hoger genoemde bepaalde duurtijd. De klant brengt de producten op zijn kosten naar de onderhoudsdienst van JDB-IT, tenzij er voor e betrokken producten standaard door de fabrikant een on-site garantie voorzien is.

HARDWARE

De garantie betreft materiaal- en constructiefouten, en is beperkt tot reparatie of vervanging van defecte onderdelen naar keuze van JDB-IT Ingeval onderdelen voor verdere assemblage worden geleverd, zal de klant de producten waarin ze zijn geïntegreerd slechts op de markt brengen na de nodige testen, en zal hij JDB-IT vrijwaren tegen elke eis tot schadevergoeding door derden ingesteld naar aanleiding van de niet conforme werking van de door hem geleverde producten, zelfs al mocht komen vast te staan dat deze niet conforme werking zijn oorsprong vindt in de hem door JDB-IT geleverde onderdelen. De door JDB-IT geleverde onderdelen en wisselstukken zullen nieuw zijn of gelijkwaardig. De vervangen onderdelen worden eigendom van JDB-IT.

SOFTWARE

Wanneer software werd ontwikkeld door JDB-IT tegen vaste prijs, zal JDB-IT gedurende de oppuntstellingsperiode (1 maand vanaf datum van installatie van de software) gratis “debuggingservices” verlenen. Reistijden en -kosten blijven echter betalend. Wanneer de software in regie werd ontwikkeld, zullen alle services (ook de debuggingservices) tijdens de oppuntstellingsperiode aangerekend worden aan het dan geldende regietarief. Op software niet door JDB-IT ontwikkeld, is de garantie verleend door de softwareontwikkelaar toepasselijk.

BEPERKINGEN

Worden in geen geval gedekt:

de tussenkomsten tengevolge van enige oorzaak vreemd aan het geleverde, zoals o.m.: verkeerd of abnormaal gebruik of bediening; nalatigheid van de klant of zijn aangestelde; brand; defecten aan de elektrische installatie en bedrading; vallen of inbrengen van vreemde voorwerpen; ongevallen; vandalisme; gebruik in stofferige atmosfeer; statische elektriciteit; onaangepaste omgeving; niet nakomen door de klant van lokaalspecificaties; onrechtmatige oproepen; elke reparatie of onderhoud, iedere aanpassing of wijziging door personen, daartoe niet door JDB-IT vooraf schriftelijk gemachtigd. Bovendien draagt de klant alle risico’s voor elke schade die daaruit voortvloeit. overmachtsituatie omschreven in artikel 7; onregelmatige werking van apparatuur, waarmee de geleverde producten verbonden werden; schade of defect veroorzaakt door software, interfaces, of het gebruik van media en/of gebruiksbenodigdheden, die niet door JDB-IT werden geleverd; beschadiging van verf, krassen op het apparaat of onderdelen ervan; beperkingen gesteld door de fabrikant of JDB-IT; elke terugzending aan ons adres zonder onze schriftelijke en voorafgaande toestemming.

Wordt evenmin gedekt:

vervanging of reparatie van onderdelen waarvan de normale levensduur kleiner is dan de garantieperiode omwille van hun snelle slijtage, (zoals bv. lampen, beeldbuizen, …); de vervanging en/of reiniging van media- en gebruiksbenodigdheden zoals doch niet beperkt tot diskettes, printlinten, printkoppen; het wijzigen van de karakteristieken, het toevoegen of verwijderen van onderdelen.

In al deze gevallen worden naast de eraan gespendeerde tijd en kosten ook de wisselstukken gefactureerd tegen de bij JDB-IT op dat ogenblik geldende tarieven en prijzen. De klant alleen is verantwoordelijk voor de geschiktheid der apparatuur en/of software om de door hem beoogde resultaten te bekomen. Ingeval van verkeerde productkeuze of gebrekkige productspecificatie in de bestelbon door de klant, kan JDB-IT onder geen voorwaarde verplicht worden tot terugname of ruiling van het niet geschikte product. Bij installaties of prestaties door JDB-IT i.v.m. Internet, kan JDB-IT in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van Internet, noch voor “hacking”, misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens, de inhoud van de website(s) van de klant en de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en reglementering, kwaliteit van de telefoonverbinding of de gehuurde lijn, e.d. De bepalingen hierboven geven de uitsluitende garantieverbintenissen van JDB-IT weer.

Artikel XV. Reconstructie van gegevens

Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor het instellen van procedures die hem toelaten op elk ogenblik verloren of gewijzigde bestanden, gegevens of programma’s te reconstrueren, ongeacht de oorzaak van het verlies of de wijziging. De klant dient op zijn minst op elk ogenblik over de nodige back-up copies van zijn computerprogramma’s, bestanden en gegevens te beschikken. Op het gebied van virussen is de verantwoordelijkheid van JDB-IT beperkt tot het installeren van antivirusprogramma’s indien de klant dit uitdrukkelijk bij JDB-IT bestelt. JDB-IT kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor virussen in het systeem van de klant en de gevolgen daarvan.

Artikel XVI. Levering en betaling

De leveringstermijn wordt slechts vermeld ter indicatie. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadeloosstelling of beëindiging van de overeenkomst. Inrichting en aanpassing van de plaats(en) waar de apparatuur wordt opgesteld zijn ten laste van de klant, die aansprakelijk is voor alle schade aan apparatuur en/of software, evenals voor bijkomende kosten opgelopen door JDB-IT als gevolg van niet tijdige, onjuiste of gebrekkige uitvoering ervan.

De facturatie gebeurt vanaf datum van levering, eventueel voorafgegaan door de betaling van voorschot(ten). Elke klacht betreffende de levering, de staat, de werking en de conformiteit der apparatuur en/of software moet aan JDB-IT binnen de 8 werkdagen na de levering per aangetekend schrijven betekend worden, op straffe van verval. Klachten met betrekking tot de hoeveelheid en/of zichtbare beschadigingen of tekortkomingen moeten echter onmiddellijk bij levering gesignaleerd worden op het leveringsdocument van de transporteur. Het gebrek aan schriftelijk protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde producten en diensten in.

Alle betalingen dienen contant te gebeuren zonder enige aftrek of schuldvergelijking, uiterlijk op het ogenblik van de levering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Wordt de betalingstermijn overschreden, dan is van rechtswege, door het enkel verschijnen van de vervaldag (conform art. 1139 B.W.), rente verschuldigd aan een percentage van 10 % per maand, elke begonnen maand tellend voor een volledige. Bij nalatigheid in de betaling kan JDB-IT, na ingebrekestelling, lopende overeenkomsten annuleren of opschorten tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van JDB-IT op schadevergoeding. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de klant en verschuldigd door het enkel ongebruikt laten passeren der betalingstermijn. Het schadebeding wordt gefixeerd op 27,50 EUR + 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 125 EURO.

Artikel XVII. Duur, einde van het contract en contractbreuk

Als door een geval van overmacht de diensten van JDB-IT gedurende meer dan een (1) maand worden onderbroken, kan elke partij besluiten een eind te maken aan de overeenkomst met een opzegtermijn van vijftien (15) dagen. De opzegging dient te gebeuren per aangetekend schrijven. In het geval dat JDB-IT door Belgische of Europese wetten, regelgeving of rechtspraak verplicht wordt de prijzen of de inhoud van het contract aan te passen, of het contract te beëindigen, zal JDB-IT de klant hiervan per e-mail en/of brief op de hoogte stellen en kunnen opzeggen met een opzegtermijn van 15 dagen. De partijen stemmen ermee in dat in dergelijke gevallen geen schadevergoeding kan worden geëist. Indien de klant zijn bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of in gebreke blijft het geheel of een gedeelte van de goederen of diensten in ontvangst te nemen, heeft JDB-IT het recht de ontbinding van het contract te eisen of de nakoming ervan. De conventioneel overeengekomen schadevergoeding te betalen aan JDB-IT, beloopt 15 % der waarde van de bestelling of het niet nagekomen gedeelte ervan, met dien verstande dat JDB-IT door alle middelen van recht de reële schade kan bewijzen, indien deze meer bedraagt. JDB-IT kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling verbreken in het geval de klant een uitstel van betaling zou aangevraagd hebben, of in staat van faillissement, bankroet of kennelijk onvermogen zou zijn.

Artikel XVIII. Opzegging

Een duurovereenkomst, indien geen opzegging door een der partijen heeft plaatsgevonden, wordt stilzwijgend verlengd met de periode die is afgesproken in de laatst geldende Overeenkomst. Een duurovereenkomst kan door beide contractspartijen, uitsluitend schriftelijk, worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden voor het aflopen van de contractsperiode.  Uitdrukkelijk wordt hier opgemerkt, dat een verhuizing van een domeinnaam naar een andere dienstverlener geen opzegging inhoudt.

Opzegging kan per post of per e-mail met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop JDB-IT de opzegging ontvangt. Bij opzegging dienen de persoonsgegevens en de eventuele domeinnaam te worden vermeld. Tevens dient de opzegging voorzien te zijn van de handtekening van de opdrachtgever.

Artikel XVIII. Bewijsvoering

JDB-IT en de klant komen overeen dat microfilms, microfiches, fotokopieën, telexen, faxen, e-mails, of elektronische registraties vastgesteld door JDB-IT als schriftelijk bewijs kunnen dienen en gelden als originele stukken.

Artikel XIX. Verantwoordelijkheid cookies derden

JDB-IT benadrukt dat de klant, als eigenaar van de website, volledig verantwoordelijk is voor het correct implementeren, beheren en naleven van de regels en wetten met betrekking tot cookieverwerking op de door JDB-IT gebouwde websites. JDB-IT biedt websiteontwikkelingsdiensten aan volgens de specificaties van de klant en zal redelijke inspanningen leveren om de website in overeenstemming te brengen met geldende wet- en regelgeving.

De klant is exclusief verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele vereiste toestemmingen van eindgebruikers voor het gebruik van cookies op de website. JDB-IT wordt vrijgesteld van enige aansprakelijkheid met betrekking tot de verwerking van cookies op de website, inclusief maar niet beperkt tot claims van derden, tenzij anders overeengekomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

Artikel XX. Jaarlijkse overeenkomsten

Wij bieden de mogelijkheid om bepaalde recurrente diensten en producten van gespecialiseerde partners in uw project te integreren, waarbij deze kosten door ons doorgefactureerd worden op basis van contracten die jaarlijks automatisch hernieuwen. Dit vereenvoudigt onder meer de registratie en het beheer van uw domeinnaam, de hosting van uw website, en de integratie van specifieke plug-ins.

Dergelijke overeenkomsten worden stilzwijgend verlengd voor telkens een nieuwe periode van één jaar, tenzij de overeenkomst minstens 2 maanden voor de
vervaldag schriftelijk en ondubbelzinnig wordt opgezegd. De registratie en het gebruik van dergelijke producten en diensten is eveneens onderworpen aan de
voorwaarden en modaliteiten van deze externe leverancier. Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid in dit verband. U staat zelf in voor de inhoud alsook de overdracht van de website in geval van beëindiging van dergelijke overeenkomsten. Onze eventuele bijstand wordt aan het gebruikelijk uurtarief
aangerekend.

Artikel XXI. Betwistingen

Behoudens andersluidende specifieke voorwaarden die van toepassing zijn, moet elke klacht betreffende de facturen of de diensten en goederen van JDB-IT schriftelijk worden gemeld binnen de acht dagen van het feit dat aanleiding gaf tot de klacht. Na afloop van deze termijn wordt de klacht als onontvankelijk beschouwd. Op dit contract is het Belgische recht van toepassing. Elke betwisting met betrekking tot dit contract die niet in der minne kan worden geregeld, zal worden beslecht door de Belgische rechtbanken territoriaal bevoegd voor de maatschappelijke zetel van JDB-IT. De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht met uitsluiting van het Verdrag van Wenen betreffende internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Artikel XXII. Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd. JDB-IT zal de klanten over deze wijzigingen informeren door een bericht op de homepage en/of per e-mail. JDB-IT heeft in alle omstandigheden en zonder voorafgaande berichtgeving het recht om de kenmerken van de diensten aangeboden aan de klant te wijzigen. Een bepaling van de algemene voorwaarden die nietig of niet van toepassing is, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen. Elke nietige clausule zal vervangen worden door een ander gepaste clausule. Enkel de Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden zijn authentiek en rechtsgeldig. Het nalaten door JDB-IT van het uitoefenen van enig van zijn rechten vormt geen verzaking of verval van dit recht, en zal geen afbreuk doen aan enig ander recht van JDB-IT uit hoofde van de overeenkomst.

Share This